Pie Ekzotik: Desserts delivery in Kiev — Pizza House

Pie Ekzotik

Back to catalog
Pie Ekzotik - big photo
Consist: Pie with bananas, kiwi, pineapples, peaches, cheese Mozzarella.
720 g / 115 UAH